banner1.png

Projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PDF

2007-09-26

Poszerzenie zakresu działań oraz zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do otrzymywania pomocy finansowej od agencji ? to główne cele nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przyjętej przez Radę Ministrów 18 września br.

Do nowych zadań Agencji należeć będą:

  • wsparcie rozwoju systemu instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców,
  • badanie roli mikro, małych i średnich przedsiębiorców w gospodarce oraz przygotowanie raportów w tym zakresie i analizowanie barier ich rozwoju,
  • wsparcie w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej,
  • wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Projektowane zmiany wynikają głównie z przygotowania i wdrażania programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007?2013.
Resort gospodarki proponuje wprowadzenie możliwość wspierania tzw. przedsiębiorstw w fazie zalążkowej oraz fazie rozruchu przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.
W projekcie ustawy wprowadzono również możliwość umarzania należności z tytułu udzielanej pomocy finansowej w ramach programów i projektów realizowanych ze środków innych niż pochodzące z funduszy strukturalnych.
Nowelizacja zawiera również zmiany dotyczące sposobu przygotowania planów i sprawozdań Agencji, które związane są z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Zrezygnowano także z wyboru i tworzenia listy akredytowanych wykonawców w działaniach doradczych z uwagi na zmianę w tym zakresie przepisów o zamówieniach publicznych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki  

 

 
Wstecz