banner1.png

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Komisję Europejską

PDF

2007-09-28

27 września 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Vladimir Spidla uroczyście podpisał decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013. Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro. Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Rozmowy między stroną polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) na temat Programu Kapitał Ludzki trwały od 21 marca 2007 r. Ostateczny kształt programu udało się uzgodnić w trakcie trzech rund negocjacyjnych, które zakończono 11 czerwca 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z pierwszych zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów operacyjnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Co oznacza decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca PO KL?
Wydanie formalnej decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej PO Kapitał Ludzki oznacza z jednej strony zwieńczenie ponad półtorarocznej pracy nad przygotowaniem Programu, z drugiej zaś strony umożliwi rozpoczęcie realizacji Programu i wydatkowania kwoty ponad 11,4 mld euro, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie finansowe w tak znacznym i niespotykanym dotąd w Polsce zakresie będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Tym samym Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyznawania, jakie przed państwami członkowskimi UE stawia odnowiona Strategia Lizbońska (na szczeblu krajowym wyzwania te zostały określone w Krajowym Programie Reform na lata 2005 ? 2008). Program poprzez realizację wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do urzeczywistnienia założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce czyli m. in. pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, wzrostu konkurencyjności gospodarki, zmniejszenia skali wykluczenia społecznego, podniesienia jakości kapitału ludzkiego poprzez kształcenie i szkolenie oraz poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej i jakości świadczonych usług publicznych.

Jakie będą efekty wdrażania Programu?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwoli m.in. na:

  • zwiększenie do poziomu 60% (z 54,5% w 2006 r.) wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce oraz
  • zmniejszenie do 14% (z 21% w 2005 r.) wskaźnika zagrożenia ubóstwem.

Oczekuje się, że dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in.:

  • szkoleniami zostanie objętych ok. 610.000 pracowników przedsiębiorstw oraz 24.000 pielęgniarek i położnych, a także 1.200 lekarzy deficytowych specjalności (onkologia, kardiologia i medycyna pracy),
  • wsparcie otrzyma ok. 950.000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym: 250.000 osób do 24. roku życia oraz 150.000 osób w wieku 50-64 lata,
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma ok. 100.000 osób, dzięki czemu powstanie ok. 110.000 nowych miejsc pracy,
  • wsparcie otrzyma 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz ok. 1.900 instytucji pomocy społecznej.

Obecny kształt Programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR ? środki krajowe.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna ? 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS);
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących ? 778,0 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS);
III. Wysoka jakość systemu oświaty ? 1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS);
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka ? 960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS);
V. Dobre rządzenie ? 610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS);
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich ? 2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln EUR z EFS)
VII. Promocja integracji społecznej ? 1.552,9 mln EUR (w tym 1.320,0 mln EUR z EFS);
VIII. Regionalne kadry gospodarki ? 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS);
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ? 1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS);
X. Pomoc techniczna ? 456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS).

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I?V) wsparcie skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI?IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych Priorytetów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV),
  • samorządy województw (Priorytety VI?IX).

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

 
Wstecz