banner1.png

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

PDF

2007-09-28
Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Prekomitet Monitorujący PO KL przyjął w dniu 18 września 2007 r. Uchwałę nr 18 w sprawie zaopiniowania ogólnych kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru dla wybranych (pilotażowych) typów projektów w ramach PO KL. W załączniku do uchwały zawarto ogólne kryteria wyboru projektów (formalne, merytoryczne i horyzontalne), które będą stosowane do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL jak również kryteria szczegółowe, które zostaną zastosowane do oceny projektów uruchomionych w trybie pilotażowym, jeszcze przed przyjęciem przez Podkomitety Monitorujące Planów działań dla poszczególnych Priorytetów PO KL. Szczegółowe kryteria dla projektów pilotażowych odnoszą się do:

  • nieobjętych pomocą publiczną form wsparcia kierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo realizowanych w procedurze konkursowej przez podmioty inne niż Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy;
  • projektów dotyczących kształcenia pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatyw są zainteresowane nabyciem nowych, podwyższeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego), realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;
  • projektów dotyczących lokalnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

W dokumencie przedstawiono propozycję kryteriów wyboru projektów zgodnie z przyjętą (jednolitą dla projektów konkursowych i systemowych) klasyfikacją wyróżniającą kryteria ogólne i szczegółowe. Za wyodrębnieniem dwóch powyższych typów kryteriów przemawia szeroki zakres różnorodnych zagadnień tematycznych objętych wsparciem w ramach PO KL. Nie jest więc możliwe określenie zamkniętej listy kryteriów obowiązującej dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL. W założeniu grupę taką stanowią kryteria ogólne, natomiast kryteria szczegółowe będą ustalane dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL i każdorazowo przyjmowane przez Komitet Monitorujący.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 
Wstecz