banner1.png

Lista projektów kluczowych - projekty z zakresu środowiska

PDF

2007-10-16


 

 

W piątek, 12 października 2007 r., odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiono ?Listę projektów kluczowych - projekty z zakresu środowiska?. W wykazie tym znalazło się w sumie 397 inwestycji z zakresu środowiska. Ich łączny koszt całkowity to 13,72 mld euro, z czego 7,7 mld euro będą stanowiły środki unijne. Na liście jest 187 projektów podstawowych o wartości 8 mld euro i 210 rezerwowych o wartości 5,7 mld euro.
W wykazie projektów dla priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa znalazły się 94 projekty na liście podstawowej oraz 192 na rezerwowej. Projekty przyczynią się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych oraz do realizacji zadań wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Dzięki realizacji projektów wodno-ściekowych znacznie polepszy się stan polskich rzek, a w wielu przypadkach również jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Polski. Projekty będą realizowane nie tylko w największych aglomeracjach, ale również w mniejszych ośrodkach miejskich oraz gminach np. projekt: Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze.
W przypadku priorytetu II Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi na liście umieszczono 57 projektów podstawowych. Projekty te również przyczynią się do wypełnienia dyrektyw UE dotyczących sektora odpadów oraz wypełnienia zobowiązań wskazanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. W oparciu o środki wspólnotowe powstaną nowoczesne zakłady utylizacji odpadów, stosujące nowoczesne technologie odzysku, recyclingu, pozyskujące przyjazną środowisku energię. Projekty będą realizowane nie tylko w największych miastach kraju, ale również w mniejszych miastach np. projekt Budowa Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaśle.
Projekty w tym priorytecie będą również dotyczyć rekultywacji terenów zdegradowanych zarówno przez przemysł jak i przez wojsko m.in. Rekultywacja terenów zdegradowanych górnictwem siarki w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.
W wykazie dla priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska zostały wskazane projekty dotyczące zabezpieczenia przed powodzią, takie jak m.in. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. W przypadku zabezpieczenia przed powodzią wskazano na liście podstawowej wskazano 36 projektów oraz 18 projektów rezerwowych. W ramach tego priorytetu będą również realizowane działania dotyczące monitorowania środowiska oraz zakupu specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i ograniczania negatywnych skutków m.in. awarii.
Należy pamiętać, że wskazanie projektu w ramach Indykatywnego wykazu nie oznacza podjęcia decyzji o jego dofinansowaniu ze środków UE, natomiast stanowi wstępną rezerwację środków na jego realizację, która będzie możliwa pod warunkiem przygotowania przez beneficjentów odpowiedniej dokumentacji oraz niezbędnych decyzji administracyjnych w uzgodnionych z instytucją pośredniczącą terminach, a w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu będzie podejmować Komisja Europejska.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 
Wstecz