banner1.png

Konkursy pilotażowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PDF

2007-10-23

17 października 2007, województwo podkarpackie, jako pierwsze w Polsce ogłosiło nabór wniosków do konkursów pilotażowych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia naboru do konkursów pilotażowych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  .

Na koniec października ogłoszenie konkursów zaplanowały również województwa dolnośląskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Szczegółowe informacje będą umieszczane na stronach urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich urzędów pracy danych województw.

Instytucja Zarządzająca PO KL, kierując się potrzebą jak najszybszego uruchomienia wsparcia w ramach programu, postanowiła uruchomić w pierwszej kolejności w charakterze konkursów pilotażowych następujące typy operacji należące do priorytetów komponentu regionalnego PO KL:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

  • Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
    • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W ramach tego pilotażu realizowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
Przewidziane jest między innymi wsparcie dla: organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

  • Działanie 8.1 Rozwój kadry gospodarki
    • Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W ramach tego pilotażu realizowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

  • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przedmiotem konkursu będą projekty przyczyniające się do pobudzania świadomości i aktywności w obszarze kształcenia i szkolenia mieszkańców obszarów wiejskich (gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców). W tym działaniu planowane są m.in. działania polegające na tworzeniu i wsparciu działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 
Wstecz