banner1.png

PO Innowacyjna Gospodarka zatwierdzony przez Radę Ministrów

PDF

2007-11-05

30 października 2007 Rada Ministrów przyjęła zaakceptowany 2 października 2007 przez Komisję Europejską Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Dobiegają końca prace nad kształtem najważniejszych dokumentów umożliwiających uruchomienie Programu i otwarcie konkursów: uszczegółowienia, wytycznych i wzorów dokumentów. Uruchomienie pierwszych konkursów planowane jest jeszcze w 2007 r.

PO IG ma na celu wspieranie innowacyjności w bardzo szerokim ujęciu. Program przewiduje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, które świadczą przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W kontekście osiągania celów NSRO oraz PO IG wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym. W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym - ten rodzaj innowacyjności będzie wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka realizowanych będzie 7 priorytetów:

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (kwota 1314,3 mln euro)
II. Infrastruktura sfery B+R (kwota 1314,3 mln euro)
III. Kapitał dla innowacji (kwota 340 mln euro)
IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3309,7 mln euro)
V. Dyfuzja innowacji (kwota 398,9 mln euro)
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (kwota 410,6 mln euro)
VII. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego (kwota 2294,1 mln euro)

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro.

Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni minister rozwoju regionalnego. Funkcję Instytucji Pośredniczących PO IG pełnią: minister gospodarki, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.

Program do pobrania ze strony portalu www.funduszestrukturalne.gov.pl (wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów 30 października 2007 r.).

 

 
Wstecz