banner1.png

Start projektu dofinansowanego ze środków UE

PDF

2010-01-02

 

 

 kapital_ludzkiueefs_l-kolor

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2010 roku wystartował projekt p.t. ?Budżetowanie w oparciu o narzędzia informatyczne? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1

 

Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Działania podejmowane w ramach Programu zmierzają do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów w obszarach objętych wsparciem EFS.

POKL ma na celu również wsparcie rozwoju potencjału adaptacyjnego, poprzez inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr, wzmocnienie ich potencjału i kwalifikacji zawodowych.

 

Poddziałanie 8.1.1  skierowane jest m.in. do przedsiębiorców oraz osób pracujących zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności czy też określeniu potrzeb  w zakresie zarządzania, identyfikacji  potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników. poprzez badania i szkolenia.

 

Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw potrzebom średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujemy projekt, którego głównym celem jest usprawnienie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem przez kadrę menadżerską.

 

Grupą docelową projektu jest kadra zarządzająca oraz kadra handlowa przedsiębiorstwa.

Założone rezultaty to m.in:

-nabycie i pogłębienie przez uczestników wiedzy z zakresu budżetowania i kontroli

-nabycie umiejętności budżetowania z wykorzystaniem rachunku kosztów działania

-nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspierających tworzenie budżetów oraz ich kontrolowanie

- zapoznanie się uczestników z alternatywą do budżetowania

? metodą prognoz kroczących i możliwości jej stosowania w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu systemów informatycznych

- nabycie wiedzy na temat możliwych narzędzi informatycznych obsługujących proces zarządzania.

 

 
Wstecz