banner1.png

Rozpoczęcie projektu

PDF

2006-08-01

Od 1/08/2006 rozpoczynamy nowy projekt p.t. "Nie zatrzymuj się - nauka przepustką do przyszłości" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5.

Celem projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych (środowisk przestępczych i rodzin, w których występuje problem alkoholizmu). Celami równoległymi są: możliwość uzupełnienia wykształcenia, uświadomienie młodzieży wartości jej zdolności, wychowanie do aktywnego uczestnictwa. Wynikiem realizacji celów będzie podjęcie dalszej nauki przez beneficjentów.

 

Projekt obejmuje grupę 50 osób z grupy młodzieży trudnej jednocześnie pochodzące ze środowisk ubogich, z dysfunkcją społeczną. Działania projektu: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, przeszkolenie z podstaw przedsiębiorczości, szkolenie komputerowe, językowe i zawodowe, praktyki integrujące z grupami niepatologicznymi.

 

Projekt należy do typu: pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym mające na celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania samodzielności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

  

Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

 

 
Wstecz