banner1.png

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki jako dokument obowiązujący

PDF

2007-09-21

18 września br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zakończyła prace nad przygotowaniem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Dokument został przygotowany w oparciu o zmiany wprowadzone w programie podczas negocjacji z Komisją Europejską oraz uwzględnia uwagi zgłaszane podczas konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, które zakończyły się 31 sierpnia br.

Na podstawie Wytycznych nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL po zakończonych konsultacjach społecznych w dniu 18 września br. został (zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 2 Wytycznych, pkt 3) a i b) przyjęty przez Instytucję Zarządzającą. Tym samym prezentowany dokument nie ma już statusu projektu, lecz stanowi obowiązujący dokument.

Podczas konsultacji społecznych, swoje uwagi i postulaty do Instytucji Zarządzającej PO KL zgłosiły m.in. następujące podmioty:

 • Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw,
 • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • inne podmioty oraz osoby fizyczne.

W wyniku konsultacji społecznych do wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z 3 sieprnia br., wprowadzono następujące, główne zmiany:

a) o charakterze technicznym:

 • uaktualniono zapisy części ogólnej w odniesieniu do opisu systemu wdrażania ? tryb systemowy i konkursowy oraz zapis o możliwości realizacji projektów w trybie indywidualnym,
 • doprecyzowano kategorie beneficjentów wraz ze wskazaniem realizatorów wsparcia w ramach projektu,
 • ujednolicono zapisy dotyczące cross ? financingu, poprzez odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • ujednolicono zapisy dotyczące kryteriów wyboru projektów, poprzez odwołanie do Planów działania jako dokumentów właściwych do wskazania szczegółowych kryteriów wyboru projektów,
 • wyodrębniono Poddziałania (w ramach poszczególnych Działań) wraz z szacunkową, indykatywną alokacją finansową dla każdego z nich,
 • dodano informację o komplementarności wsparcia udzielanego w poszczególnych Priorytetach PO KL z innymi programami operacyjnymi w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 ? 2013, EFRROW i EFR oraz innymi źródłami finansowania,
 • dodano załączniki do SzOP zawierające:
  • Słowniczek pojęć i terminów,
  • Tabelę indykatywnego podziału środków pomiędzy regiony,
  • Tabelę wskaźników wraz z dezagregacją ich wartości na poziomie regionalnym,
  • Tabelę danych teleadresowych poszczególnych IP oraz IP2;

b) o charakterze merytorycznym:

 • poszerzono typy projektów przewidzianych do realizacji o:
  • podnoszenie kwalifikacji kadr OHP i pracowników zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich (Działanie 1.3),
  • alternatywne formy opieki nad dziećmi służące poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (Działanie 1.3),
  • staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Działanie 5.1),
  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego (Działanie 5.5),
  • identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji (Działanie 5.2),
  • rozwój usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (Działanie 8.1),
 • doprecyzowania istniejących zapisów m.in. w zakresie:
  • opieki zdrowotnej (Działanie 2.3),
  • udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2),
  • wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (Działanie 7.2),

Ponadto wprowadzono szereg pomniejszych zmian uszczegóławiających i doprecyzowujących dotychczasowe zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

 

 
Wstecz