banner1.png

Pivotal CRM Windykacja

PDF

2005-08-01

Na konkurencyjność i zyskowność polskich instytucji finansowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, oprócz odpowiedniego zaplecza logistycznego, finansowego, ogromny wpływ ma umiejętne zarządzanie pakietami należności i obniżanie kosztów działań windykacyjnych. Coraz trudniej z marży pokryć koszty długich i mało skutecznych postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych. Eksperci znający polski sektor finansowy są przekonani, że skuteczność tych postępowań powinna w okresie najbliższych 2 lat wzrosnąć kilkadziesiąt procent. To są ogromne kwoty oszczędności, ale i wyzwania oznaczające niejednokrotnie dla instytucji być albo nie być. Wdrożenie rozwiązań organizacyjno-informatycznych Pivotal CRM Windykacja umożliwia szybkie podniesienie jakości i bardzo znaczące zwiększenie skuteczności szeroko pojętej windykacji.

 

 

Rozwiązania przeznaczone są dla instytucji i organizacji finansowych, które stoją przed zagadnieniami niewystarczającego nadzoru nad procesami windykacji, postępowania sądowego i egzekucyjnego, skutkującego:

-          zbyt długim czasem ich trwania,

-          chaotycznymi i często spóźnionymi działaniami,

-          niską skutecznością tych procesów,

-          niekontrolowanymi kosztami,

-          brakiem ich przejrzystości,

-          zawodną współpracą wielu zaangażowanych w nie osób,

-          znacznymi stratami instytucji, organizacji,

-          zmniejszeniem konkurencyjności.

 

Pivotal CRM Windykacja kompleksowo obejmuje procesy związane z zarządzaniem wierzytelnościami.

 

 

 

 

W praktyce oznacza to zarządzanie na każdym etapie zaczynając od wywiadu gospodarczego, monitorowania ryzyka kredytowego, dochodzeniu należności na drodze sądowej, nadzorowaniu egzekucji komorniczej jak również na aktywnym zarządzaniu telefonicznym centrum windykacji a także siecią przedstawicieli i windykatorów terenowych.

 

Wyposażeni w przenośne urządzenia typu PC Tablet czy Pocket PC windykatorzy terenowi przekazują na bieżąco notatki ze spotkań, rejestrują dotychczasowe działania, ustalenia oraz uzupełniają bazę danych w czasie rzeczywistym.

 

Warto pamiętać, że bieżąca kontrola podstawowych informacji o dłużniku, takie jak dane teleadresowe, dane o sytuacji finansowej, informacje o kontach bankowych, oddziałach, magazynach i innych miejscach, gdzie ma się znajdować towar oraz inne aktywa jest podstawą szybkiego odzyskania wierzytelności.

 

 

Aplikacja CRM Windykacja wymusza tym samym konieczność bieżącego kontrolowania stan prawnego i faktycznego zabezpieczeń udzielonych kredytów i poręczeń (np. jeśli udzielony przez instytucje kredyt jest zabezpieczony zastawem rejestrowym na samochodzie dłużnika, należy kontrolować, czy pojazd jest rzeczywiście w dyspozycji dłużnika i jaki jest jego faktyczny stan). Bieżąca obserwacja i ciągłe uaktualnianie danych o sytuacji klienta pomaga podejmować trafne i korzystne decyzje

 

Kadra zarządzająca na bieżąco ma pełen przegląd procesów z sygnalizacją odchyleń od przyjętych standardów postępowania i oczekiwanej-zakładanej skuteczności działań.

 

Aplikacja pozwala w każdej chwili skontrolować stan toczącego się postępowania, uprościć oraz przyspieszyć czynności związane z prowadzeniem sprawy windykacyjnej, zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem zespołu windykacyjnego, oraz umożliwia sporządzanie raportów w każdym żądanym momencie dla wszystkich spraw windykacyjnych.

 

 

 

 

 

Rozwiązanie Pivotal CRM Windykacja automatyzuje m.in. czynności:

-          rejestracji umów i zleceń windykacyjnych

-          segmentacji zleceń

-          przydzielania do każdej grupy w indykatorów

-          nadawanie indywidualnego numeru rachunku do spłaty zadłużenia

-          nadzorowania terminu spłat

-          ustalania dat przedawnienia

-          rozliczenia kwoty zadłużenia: kwota główna, roszczenia, odsetki

-          nadawania statusu sprawie: spłata, spłata częściowa, sprawa sporna, odmowa spłaty, itp.

-          automatyczna rejestracja działań i przypomnień

-          śledzenia skuteczności osób zaangażowanych w procesy

-          seryjnej wysyłki korespondencji: zawiadomień, upomnień, itp.

 

 

Aplikacja CRM Windykacja ułatwia też wprowadzanie standardowych procedur w stosunku do klientów i pracowników. W stosunku do podobnych klientów firma będzie mogła postępować według tych samych zasad i identycznie traktować każdego z nich. Procedura ulepsza też współpracę wewnętrzną w instytucji - między działem sprzedaży a windykacji.

 

CRM Windykacja to również nowoczesna, obszerna baza danych sprawnie obsługująca nawet kilkaset tysięcy spraw równocześnie. Do każdej ze spraw przypisane są skanowane materiały źródłowe stanowiące integralną część każdej sprawy. Mimo tak obszernym zasobów, baza jest łatwo dostosowywana do indywidualnych i zmieniających się potrzeb każdej instytucji.

 

Główne komponenty rozwiązania Pivotal CRM Windykacja, standaryzującego i automatyzującego wymienione procesy zarówno w zakresie windykacji masowej jak i indywidualnej, to zarządzanie:

-          centralną bazą windykacji - obejmującą nawet kilkaset tysięcy spraw,

-          procesami i zespołami specjalistów w telefonicznym centrum windykacji Contact Center

-          procesami i zespołami prowadzącymi działania w terenie rozwiązania mobilne,

-          procesami współpracy z innymi komórkami i organizacjami zewnętrznymi angażowanymi w te procesy,

-          sprawozdawczością i analizami,

-          połączeniem z każdym podstawowym, centralnym system instytucji (back-office), w szczególności z systemem FK.

 

 

 
Wstecz