banner1.png

Systemy Zarządzania

PDF

2005-07-26

I . ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

 

Indygo Polska oferuje klientom wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania, zapewniających skuteczne przełożenie strategii firmy na cele operacyjne realizowane przez poszczególne jednostki biznesowe i organizacyjne oraz odpowiednio wspierane przez system motywacyjny.

 

Kompleksowe podejście do wdrożenia systemu zarządzania strategicznego prowadzonego przez Indygo Polska obejmuje:

?          Weryfikację lub zdefiniowanie misji i wizji firmy

?          Identyfikację istniejących i potencjalnych przewag konkurencyjnych, barier rozwoju, kluczowych czynników sukcesu

?          Analizę łańcucha wartości

?          Weryfikację strategii firmy

?          Weryfikację struktur organizacyjnych, organizacji kluczowych procesów oraz podziału funkcji i odpowiedzialności.

?          Budowę mapy celów strategicznych i operacyjnych

?          Zdefiniowanie miar realizacji celów, osób odpowiedzialnych i oczekiwanego poziomu realizacji poszczególnych celów w okresie objętym planem strategicznym

?          Określenie szczegółowych inicjatyw niezbędnych dla skutecznego wdrożenia strategii oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie

?          Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania kierownictwa pozwalającego bieżąco monitorować stopień realizacji strategii firmy

?          Zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla kierownictwa firmy, wspierającego realizację jej strategii.

 

II. METODOLOGIA STOSOWANA PRZEZ INDYGO POLSKA

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu swoich konsultantów, przy wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego Indygo Polska wykorzystuje metodologię Balanced Scorecard oraz MBO (zarządzanie przez cele), szczegółowe rozwiązania dostosowując do zidentyfikowanych potrzeb i specyfiki konkretnej firmy.

 

Realizując projekty wdrożenia systemów zarządzania zapewniamy:

?          Indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, wsparte analizą jego potencjału oraz sytuacji rynkowej, z wykorzystaniem typowych metod analizy strategicznej.

?          Wspólne określenie celów i miar sukcesu projektu, a także niezbędnych dla jego realizacji zasobów i stopnia ich zaangażowania.

?          Ścisłą współpracę z klientem podczas całego projektu: staranną i potwierdzoną przez kierownictwo klienta identyfikację misji, wizji i strategii firmy, wspólne wypracowywanie rozwiązań podczas warsztatów z udziałem kierownictwa firmy, wspólny zespół wdrożeniowy, transfer wiedzy od konsultantów do organizacji klienta, w razie potrzeby - coaching i szkolenia.

?          Wdrożenie przejrzystych, opartych na najlepszych praktykach i dostosowanych do specyficznej sytuacji firmy rozwiązań.

 

III. KORZYŚCI DLA KLIENTA INDYGO POLSKA

 

?          Przełożenie strategii firmy na operacyjne cele i zadania realizowane przez poszczególne komórki i kierowników.

?          Zdefiniowanie celów, miar ich realizacji oraz oczekiwanych poziomów realizacji celów w czterech perspektywach: właściciela (miary finansowe), rynku (miary sprzedaży), procesów wewnętrznych (miary efektywności), rozwoju (miary wydajności i rozwoju zasobów ludzkich).

?          Skomunikowanie strategii firmy do wewnątrz organizacji.

?          Stworzenie systemu motywacyjnego wspierającego strategię.

?          Optymalizacja osiąganych wyników finansowych i wzrost wartości firmy

 

Właściwie zaprojektowany i wdrożony system zarządzania strategicznego zapewnia skuteczną realizację długookresowych celów firmy w istniejących i przewidywanych warunkach rynkowych, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

 

 
Wstecz