banner1.png

Microsoft Dynamics AX-Transport - Moduł serwisowy

PDF

2006-03-08

Zlecenia serwisowe

Zlecenia serwisowe są ważnym elementem modułu Microsoft Dynamics AX-Transport, który jest kompleksowym systemem informatycznym wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Możliwość obsługi zleceń serwisowych pozwala firmom śledzić i nadzorować aktualny stan techniczny taboru oraz planować kolejne zlecenia serwisowe.

Zlecenia serwisowe związane są z ciągnikiem, naczepą lub innym pojazdem. W trakcie realizacji zlecenia rejestruje się wykonane czynności serwisowe oraz zużyte materiały i robociznę (faktycznie zużyty czas mechanika).

Moduł serwisu umożliwia rejestrowanie zleceń wykonywanych w obcych (typ zlecenie: ?Serwis obcy?) stacjach serwisowych. Pozwala to osobom odpowiedzialnym za stan taboru śledzenie, jakie koszty zostały poniesione, jakie czynności były wykonywane i jakie części zostały wymienione.

W przypadku własnej stacji serwisowej, do czynności serwisowych (np. przeglądów) można zdefiniować normatywne czasy napraw. W przypadku różnicy między czasem normatywnym a rzeczywistym, kierownik serwisu może określić tzw. ?czas uznany? ? ilość roboczogodzin będącą podstawą do rozliczenia pracownika. Uwzględniając stawki wewnętrzne robocizny oraz koszt zakupu części i materiałów można otrzymać całkowity koszt serwisowania pojazdu.

 

Zakładanie nowego zlecenia serwisowego

Podczas definiowania nowego zlecenia serwisowego musimy wprowadzić następujące dane:

?          Dane dotyczące zlecenia (data wpływu, serwisant, lokalizacja). Ważnymi polami są tu status zlecenia określający stan jego realizacji (otwarte, realizowane, zamknięte, zatwierdzone) oraz typ zlecenia (wewnętrzne, zewnętrzne, serwis obcy oraz inne). Typ zlecenia wewnętrzne dotyczy serwisu wykonywanego na rzecz naszej floty w naszym serwisie. Typ zewnętrzne wybierzemy, kiedy będziemy wprowadzać informacje na temat zlecenia realizowanego w naszej stacji serwisowej na rzecz obcych pojazdów. Zlecenie typu serwis obcy dotyczy naszych pojazdów, ale wykonywanych w obcych stacjach serwisowych. Dla zleceń typu inne rejestrujemy wszystkie czynności, pracowników zatrudnionych w naszej stacji serwisowej niezwiązanych bezpośrednio z naprawą (np. czynności porządkowe). W zależności od wybranego typu zlecenia jesteśmy zmuszeni wybrać odpowiedni zestaw pól do wypełnienia.

?          Dane pojazdu (Nr ciągnika, Nr naczepy, Nr inny, Nr pojazdu obcego, Marka, Stan licznika, kierowca, kierowca obcy)

?          Dane o planowanej dacie rozpoczęcia i zakończenia zlecenia serwisowego

 

Podczas wybrania nr ciągnika albo nr naczepy system automatycznie wyszukuje wszystkie niewykonane usterki z poprzednich zleceń oraz wszystkie zgłoszone działania dotyczące tego pojazdu.

Użytkownik definiujący zlecenie ma możliwość zaznaczenia, jakie zaległe usterki lub działania będą wykonane w tym zleceniu serwisowym.

 

Zlecenie i jego status

Status zlecenia mówi nam w jakiem stopniu realizacji jest zlecenie serwisowe. Każde nowo zatwierdzone zlecenie przyjmuje status ?Otwarte?. W statusie tym użytkownik ma możliwość:

1.       

Realizowane

 

Otwarte

 

 

Zamknięte

 

Zatwierdzone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenia do systemu podstawowych informacji na temat zlecenia serwisowego (np.: wybranie typu zlecenia, pojazdu) oraz ich modyfikacji

2.        Zdefiniowania usterek dla zlecenia na podstawie informacji przekazanych przez kierowcę, zaległych działań i usterek,  ponadto zaklasyfikowania czynności oraz materiałów niezbędnych do realizacji danej usterki

3.        Możliwość wydrukowania zgłoszenia z miejscem na dopisanie dodatkowych usterek przy fizycznych oględzinach pojazdu

4.        Przydzielenia mechanika do odpowiedniej czynności.

5.        Podglądu historycznych zleceń serwisowych dotyczących pojazdu.

Warunkiem niezbędnym do zmiany statusu na Realizowane jest określenie usterek, czynności a dla nich określenie mechanika, który będzie odpowiedzialny za realizację.

W fazie ?Realizowane? użytkownik ma dodatkowo możliwość:

1.        Uzupełnienia i modyfikacji usterek, czynności i materiałów po fizycznych oględzinach pojazdu

2.        Wpisania zapotrzebowania na części i materiały z magazynu

3.        Pobrania materiałów i części z magazynu (stworzenie arkusza magazynowego)

4.        Weryfikacji wykonanych czynności, pobranych materiałów, uzupełnienie zlecenia, rozliczenie czasu pracy pracowników wykonujących zlecenie

Przed zmianą statusu system sprawdza, czy użytkownik wprowadził dla czynności czas normatywny, dla materiałów ilość rzeczywistą oraz czy zostały one przeniesione do arkusza magazynowego. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione zlecenie przyjmuje status ?Zamknięte?. W tej fazie użytkownik jest proszony o zaklasyfikowanie typu kosztu dla czynności i materiałów. Po zaklasyfikowaniu typów kosztu użytkownika zatwierdza zlecenie, czyli przenosi je do zleceń archiwalnych.

 

 

Przypomnienie zaległych działań i usterek.

Jest to lista działań i niewykonanych usterek w poprzednich zleceniach serwisowych dotyczących pojazdu, na rzecz którego zakładane jest zlecenie. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, które działania lub usterki maja zostać przeniesione do bieżącego zlecenia serwisowego. Dla każdego działania należy podać usterkę, pod jaką zostanie przepisana do zlecenia. Istnieje również możliwość odznaczenia, które ma na celu nie przypominanie wybranego działania lub usterki.

 

 

 

Usterki katalogowe

Usterki katalogowe maja przypisane czynności i materiały. W momencie założenie zlecenia użytkownik nie musi definiować osobno usterek, materiałów i czynności lecz ma możliwość wybrania odpowiednich usterek zdefiniowanych w katalogu, które automatycznie zostaną dodane do zlecenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia zleceń

Są to wszystkie zlecenia, które zostały wykonane (o statusie Zatwierdzone). Historia zleceń wywołana ze zlecenia serwisowego dotyczącego własnego pojazdu, spowoduje wyświetlenie historii ograniczonej tylko do tego jednego pojazdu.

 

 

Harmonogram

Podczas wprowadzanie zlecenia serwisowego użytkownik wprowadza planowany okres rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. System nie pozwoli stworzyć takiego zlecenia i wyświetli odpowiedni komunikat, jeżeli w tym przedziale zestaw ma inne plany. Harmonogram jest graficznym sposobem przedstawienia planów dotyczących zestawów. Plany przedstawione są w różnej kolorystyce, wszystkie plany serwisowe maja kolor pomarańczowy, natomiast pozostałe kolory oznaczają dostawy (zlecenia transportowe) o różnych statusach. W dolnej części harmonogramu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonego planu.

 

Karta zlecenia

Raport wyświetlający wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego, wszystkie usterki i działania, jakie zostały wykonane, zużyte materiały ich ilość i cena oraz rozliczenie czasu pracy mechaników. Raport zawiera również wyodrębnienie kosztów robocizny, materiałów, kosztów poniesionych na mechaników.

 

Mycie

Jest możliwość zdefiniowania mycia w ramach zlecenia serwisowego. Czynność ta polega na wprowadzeniu szczegółowych informacji na ten temat (np.: użyte środki dezynfekujące, środki myjące, sposób mycia itp.). Na podstawie tych informacji można wydrukować certyfikat mycia (jest to wymagane przez procedury HACCP m.in. w przypadku przewozu żywności).

 

 
Wstecz